مراحل مهم پایان نامه نویسی

آشنایی کامل با مراحل پایان نامه نویسی

تمامی مراحل پایان نامه نویسی پس از انتخاب استاد راهنما باید بر اساس مجموعه ای از اصول علمی و نگارشی پیش بروند. در صورتی که با اصول و قواعد علمی نگارش پایان نامه آشنایی نداشته باشید زمان خود را از دست خواهید داد و به نتیجه مطلوب نیز دست نخواهید یافت. در ادامه با مراحل…