نکات انتخاب موضوع پروپوزال پزشکی

انتخاب موضوع پروپوزال پزشکی

یکی از مهمترین ارکان انجام  پروپوزال پزشکی، انتخاب موضوع پروپوزال پزشکی می باشد. قابلیت اجرای هیچ پژوهش و یا تحقیق بدون مشخص کردن عنوان و موضوع آن امکان پذیر نخواهد بود. مسیر و طرح نهایی به طور معمول توسط انتخاب موضوع و عنوان مشخص خواهد شد. موضوع پروپوزال پزشکی باید بر اساس یک چارچوب معین…