نگارش انواع مقاله

آشنایی با انواع مقاله پژوهشی، مروری، نظری، کنفرانس و مقاله isi

نگارش انواع مقاله یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که هر دانشجو یا پژوهشگر، در طول دوران تحصیل یا تحقیق خود، باید به انجام رساند. هدف از نگارش مقالات علمی (بدون در نظر گرفتن تفاوت انواع مقالات از نظر محتوا و ساختار) را می‌توان به شرح زیر بیان کرد: به اشتراک‌گذاری دانش تخصصی و اطلاعات علمی…